Disclaimer

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website JB Feestartikelen.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd JB Feestartikelen te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van JB Feestartikelen geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. JB Feestartikelen is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot JB Feestartikelen te ontzeggen.

3.Wijziging
JB Feestartikelen is te allen tijde gerechtigd de informatie op JB Feestartikelenen deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. JB Feestartikelen adviseert u de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel JB Feestartikelen
JB Feestartikelen beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over beveiligingsproducten in de breedste zin des woords. Op de door JB Feestartikelen aangeboden producten zijn de voorwaarden van JB Feestartikelen van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van JB Feestartikelen worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van JB Feestartikelen. Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via JB Feestartikelen zijn de voorwaarden van JB Feestartikelen respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door JB Feestartikelen of haar partner geleverde deel van het pakket. JB Feestartikelen streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel JB Feestartikelen de informatie op JB Feestartikelen met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van JB Feestartikelen bevat hyperlinks naar websites van andere dochters ondernemingen. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. JB Feestartikelen kan hyperlinks naar websites van partners van JB Feestartikelen en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. JB Feestartikelen is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat  JB Feestartikelen deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op JB Feestartikelen en alle informatie op deze website berusten volledig bij JB Feestartikelen, haar partners en adverteerders. JB Feestartikelen behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van JB Feestartikelen, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van JB Feestartikelen geldt: © 2012 JB Productions & JB Attracties, Nederland.

7. Informatie
JB Productions & JB Attracties en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van JB Productions & JB Attracties zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van JB Productions. Het is niet toegestaan informatie die van JB Productions & JB Attracties wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
JB Feestartikelen verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan JB Feestartikelen te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om JB Feestartikelen te kunnen raadplegen of JB Feestartikelen in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om JB Feestartikelen te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door JB Feestartikelen worden ontsloten. Bovendien is het verboden JB Feestartikelen - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van JB Feestartikelen voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
JB Feestartikelen spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van JB Feestartikelen achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van JB Feestartikelen te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. JB Feestartikelen staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. JB Feestartikelen is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
JB Feestartikelen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van JB Feestartikelen, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op JB Feestartikelen of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf JB Feestartikelen, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om JB Feestartikelen te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van JB Feestartikelen.

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op JB Feestartikelen gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van JB Feestartikelen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

.